Stacja kontroli pojazdów - cennik

Wyciąg z załacznika do rozporządzenia Ministra Infastruktury z dnia 29 września 2004 r. (poz.2261)
ze zmianami opublikowanymi w DU nr 155 poz. 1302 z 2005 r.
oraz DU nr 155 poz. 1233 z 18 września 209 r.
tekst ujednolicony

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

Lp.WyszczególnienieOpłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
123
1Okresowe badanie techniczne:
1.1motocykl, ciągnik rolniczy62,00
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d. m. c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)98,00
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)63,00
1.22motorower50,00
2Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
2.6toksyczności spalin14,00
2.7poziomu hałasu20,00
2.8geometrii kół jednej osi36,00
2.9działania amortyzatorów jednej osi14,00
2.10wszystkich innych usterek łącznie20,00
4Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)20,00
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne94,00
4.3dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
5Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)20,00
5.2po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
6Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)42,00
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)48,00
6.7w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
6.8tórym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym50,00
6.9skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazduw celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji60,00
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska94,00
6.10w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego94,00
6.11o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym50,00
6.12dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego120,00
7Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
7.1prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)35,00
7.6wykonanie numeru nadwozia49,00
7.7wykonanie numeru silnika49,00
7.8wykonanie tabliczki i jej umieszczenie36,00
7.9sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
7.10pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d. m. c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)255,00

Objaśnienia: 1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:
„przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub „HAK" nie pobiera się opłaty określonej w Ip. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w Ip. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa
od opłaty określonej w Ip. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w Ip. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia
punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami
bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. — masa własna pojazdu,
d.m.c. — dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Dziennik Ustaw Nr 121 poz. 839 z 28 czerwca 2007
w sprawie opłaty ewidencyjnej
§2.

pkt. 2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu- 1zł;